Skip to main content

Здравје и Безбедност

Постојат јасни етички и правни причини за поседување на здравствени и безбедносни принципи, сепак, Dexion исто така го препознава и позитивното влијание кое го има врз целокупното работење на бизнисот. 

Постојат видливи предности за обезбедување на безбедна и здрава работна околина за нашиот персонал, намалувајќи случки на незгоди и лошо здравје. Суштински важно е да одржиме соодветни нивоа на ресурси за да осигуриме дека нашите здравствени и безбедносни принципи се одржуваат во организацијата бидејќи оваа област е од примарна важност за нас.

Позитивна култура се охрабрува во Компанијата и е активно поддржувана од вишиот менаџмент. Како што нашиот бизнис се развива така и ние ги прилагодуваме и менуваме нашите процеси за да осигуриме дека здравствените и безбедносните предвидувања се усогласени. 

Што велат нашите клиенти

"We chose Dexion because we could quickly come to a good decision through the expertise of the relationship manager who visited us. The construction and further processing went smoothly so we are very pleased with it."
- Pim Bakker, Logistics Coordinator, Ausnutria Hyproca

Сертификати и награди