Skip to main content
1540
Полици за палети во сеизмички зони

Полиците за палети монтирани во области во кои е познато дека постои ризик од сеизмичка активност треба да бидат дизајнирани, изградени и конструирани на посебен начин за да бидат отпорни на сеизмички сили.

Полици за палети во сеизмички зони