Skip to main content

Мрежа за палета за заштита од колапс

Металните мрежни екрани за заштита од колапс нудат заштита за вашите вработени во низа ситуации. Кога мрежата против колапс се употребува да ги заштити оперативците, може да се постави директно на задната страна на платформата или пак да стои на потпората на различни длабочини како настрешница на палетата.

Заштитната мрежа може да се зацрврсти а задниот дел на палетата или рафтот за да ги заштити оперативците кога постои потенцијален ризик од паѓање на некој предмет. Системот може да се користи и како ограда за да се намали ризикот на оперативците од машинеријата, од виљушкарите или другата опрема со која управуваат рачно или автоматски.

Заштита од колапс е соодветна за складирање како на пример во ладилници и замрзнувачи кои што отворената мрежа не го запира протокот на воздухот.

Мрежните огради можат да се користат во одделни делови во рамките на магацинот или да го заштитат персналот од виљушкарите или од опремата со автоматско ракување каде што потенцијалниот ризик е поголем. Овој вид огради можат да создадат заградена и безбедна област со магацинот кога треба да се складираат предмети со висока вредност или пак штетни предмети.

Кога мрежната ограда се користи да се заштитат оперативците од опасностите на производната машинерија, истата може да биде испорачана со разни процепи за да биде во согласност со Регулативите за здравство и безбедност.

Мрежата може да биде надополнета со офарбан или претходно галванизирани завршетоци со процепи кои имаат 25mm x 25mm за да одговараат на аеросолното складирање.

Стандардните врати можат да се лизгаат или да се на механизам со опција за автоматско затворање во случај на пожар. Кога системот за заштита се употребува за да формира безбедна зона, голем број брави кои ги исполнуваат критериумите за здравство и заштита  се достапни.